Misja została wykonana

Co potrzebujecie, aby złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Wypełniony druk wniosku o zawiadomienia o zakończeniu budowy

1.kopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a i 19a );

2.oryginał dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy

3.oświadczenie kierownika budowy: →DRUK 2A lub 2B

a)o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;

b)o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c)oraz zgodnie z art. 57 ust.1a, informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, w sprawieszczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia lub wniosku, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

4.oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; →DRUK3

5.protokoły badań i sprawdzeń:

a)protokół pomiarów przewodów wentylacyjnych, spalinowych lub wentylacji mechanicznej (w tym: pomiar skuteczności i hałasu wentylacji mechanicznej),

b)protokoły pomiaru instalacji elektrycznej (w tym: pomiar rezystancji instalacji elektrycznej i wyłącznika różnicowoprądowego),

c)protokół instalacji odgromowej uziomów (metryka),

d)protokół próby szczelności instalacji gazowej,

e)protokoły i decyzje dla urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego,

f)inne w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji.

6.dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiekt budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7.potwierdzenie odbioru wykonanych przyłącz

error: Content is protected !!